Všeobecné obchodní podmínky - LinksDog.cz

Pojmy

Reklamní odkaz: Hypertextový odkaz umožňuje po jeho odkliknutí, přesun na odkazovanou prezentaci, resp. adresu (URL).

Inzerent: Fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje reklamní odkaz.

Prodejce: Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem internetových stránek. Prostřednictvím systému LinksDog nabízí umístění reklamního odkazu za provizi.

Reklamní stránka: Internetová stránka reprezentovaná jedinečnou adresou URL, na které inzerent nabízí umístění reklamního odkazu

Úvodní ustanovení

Služba LinksDog slouží ke zprostředkování prodeje a nákupu reklamních odkazů na internetu.
Provozovatel je firma MD fotoHaus s.r.o. , Praha 4 - Libuš, Drůbežářská 842/17, PSČ 142 00, IČO:01860364 zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 212686.

Práva a povinnosti prodejce

Nákup placeného odkazu

Inzerent si vybere z nabídky reklamních stránek. Pokud ho reklamní stránka zaujme, provede objednávku. Vloží kod reklamního odkazu. Inzerentovi se zablokuje částka za umístění placeného odkazu. Prodejce umístí reklamní odkaz na reklamní stránku. Prodejci je připsaná provize za umístění odkazu. Inzerentovi je stržena cena za nákup odkazu.
Pokud inzerent placený odkaz neumístí na reklamní stránku do 7 dnů, je obchod zrušen a inzerentovi je blokovaná částka vrácena.

Navýšení kreditu inzerenta

Účet Inzerenta je veden v měně Kč. Inzerent si může navýšit kredit prostřednictvím online platební brány GoPay.cz. Tato metoda umožňuje pohodnou a rychlou online platbu z většiny českých bank a prostřednictvím bankovních karet. Platba a přenos dat je zabezpečen protokolem SSL.
gopay_bannery-modre mastercardsecure visaverified maestro master masterel visa visael
Minimální částka pro navýšení kreditu je 3000 Kč.

Reklamace objednávky reklamy

Reklamace objednávky řeší arbitr LinksDog. Reklamovat je možné pouze dokončenou objednávku reklamy, která neodpovídá tomu, co bylo objednáno. V případě reklamace jsou strany povinny s arbitrem při řešení spolupracovat, poskytnout veškerou komunikaci a výstup objednávky pro posouzení jeho kvality. Arbitr reklamaci uzná, shledá-li, že služba neodpovídá objednávce v dostatečné výši. Proti rozhodnutí arbitra není odvolání přípustné.

Ochrana osobních údajů

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Linksdog. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nezaplacené služby a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.
Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy ke zprostředkování služeb prostřednictvím serveru LinksDog, jejích reklamaci či stížnosti na nesplnění těchto služeb, sporech vyvolaných v souvislosti s nabídkou a poptávkou služeb, a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

Informace o odstoupení od smlouvy

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru LinksDog nebo nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru LinksDog. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.
Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.
Inzerent i prodejce reklamy má kdykoliv právo ukončit svoji účast ve službě LinksDog. Objednané a zaplacené objednávky reklamy nejsou ukončením činnosti dotčeny. Účastník služby LinksDog může svoji činnost ukončit písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu info@linksdog.com a zrušit tak svůj účet. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení.